1.L’accés al terreny del càmping i la utilització dels seus serveis està reservat per aquells que hagin contractat la seva estada en el mateix.

2.Les noves entrades a partir de la temporada 2023-2024, dipositaran 300,00 euros en concepte de fiança que es retornaran en abandonar la instal·lació sempre que s’estigui al corrent de pagament i es deixi la parcel.la neta i sense objectes o brossa per retirar.

3.La quota del contracte de temporada permet l’accés dels membres que consten en el contracte, segons la tarifa vigent a cada temporada.

4.Tots els membres de la parcel·la s’hauran de registrar amb nom, cognoms i DNI.

5.No es podrà superar el màxim de 6 persones pernoctant a la parcel·la.

6.La temporada contractada és per l’ús de la unitat familiar. No es pot cedir ni llogar a terceres persones.

7.La temporada inclou les persones inscrites en el contracte i un vehicle per parcel·la. Si es vol afegir un vehicle a la fitxa de client s’haurà d’abonar l’import. El vehicle ha d’estar dins la parcel·la assignada.

8.Les visites tenen l’obligació de donar-se d’alta a recepció i abonar l’import corresponent abans d’accedir al recinte excepte previ avís dels clients ordenant que s’afegeixi el cost a la fitxa del client. Aquestes visites hauran de deixar els seus vehicles a l’exterior del càmping. Si volen introduir el vehicle s’haurà de deixar al pàrquing i pagar la corresponent visita amb vehicle.

9.Tota modificació d’allò declarat ha d’ésser comunicada a la recepció immediatament. El titular de la fitxa d’inscripció haurà de ser major d’edat i serà el responsable de tots els actes i perjudicis que puguin ocasionar ell i/o els seus acompanyants.

10.No es podrà en cap cas utilitzar més metres de parcel·la que les mides de la mateixa. Queda totalment prohibit canviar-se de la parcel·la que li hagi estat assignada. Està totalment prohibida la invasió d’altres parcel·les així com travessar-les per fer el camí més curt.

11.Els rebuts bancaris es passaran entre el dia 1 i el 5 de cada mes, segons la normativa de Càmping el Llac.

12.Si el client paga en efectiu, targeta o mitjançant transferència bancària, el pagament s’haurà de fer efectiu dins dels 5 primers dies de mes.

13.El client haurà d’avisar amb un mínim de 30 dies d’antelació a l’empresa que vol finalitzar el contracte. En cas de finalitzar l’estada abans de finalitzar el període contractat, caldrà abonar la diferència del preu pagat respecte el preu que s’hauria pagat en la modalitat mesos.

14.La renovació del contracte s’ha de fer en temps i forma abans de que aquest finalitzi. En cap cas podrà tenir les seves pertinences a la parcel·la que venia ocupant sense tenir un contracte en vigor. En el cas que això passi es cobrarà els dies que no hagi estat amb contracte segons la tarifa vigent com a campista no fixa.

15.El contracte s’ha de renovar cada temporada, essent imprescindible per la renovació, la liquidació total dels possibles deutes que el client pugui tenir amb el càmping.

16.Gestió d’impagats:

a.- Els rebuts retornats han de pagar el preu de la mensualitat i les despeses bancàries de la devolució.

b.-Amb l’acumulació de dos rebuts de quota impagada el càmping podrà donar per rescindit el contracte i es procedirà al bloqueig de la barrera per accedir a les instal·lacions i -a reclamar via Mail- la liquidació del deute. Es seguirà el mateix procediment per deutes relacionats amb consums (electricitat, wifi o d’altres). Transcorregut el termini de 10 dies, si no s’ha liquidat el deute es procedirà a fer una segona reclamació via burofax. Transcorregut el termini de 10 dies partir de la rebuda del burofax, si no s’ha liquidat la totalitat del deute es procedirà a la reclamació per la via del procediment monitori regulat per la llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil.

c.-L’acumulació d’impagament de dos o més rebuts de temporada son motiu d’expulsió del càmping.

d.-Segons el DECRET 75/2020 de 4 d’Agost, en els supòsits d’abandonament de pertinences i/o expulsió de la instal·lació, les persones titulars de l’establiment poden retirar de la unitat d’allotjament les pertinences de la persona usuària, una vegada fet inventari i signat per dos testimonis. Transcorregut un mes des que s’hagi notificat fefaentment l’abandonament a l’adreça facilitada per la persona usuària, l’establiment pot disposar lliurement de les seves pertinences.

e.-En cas d’acumulació de tres quotes impagades o més, Càmping el Llac es reserva el dret de moure la caravana / Mobile home a una altra ubicació del càmping amb la finalitat de deixar la parcel·la lliure.

17.Expulsió: Decret 75/2020: Les persones titulars dels establiments poden desallotjar-ne les persones que incompleixin les regles de la bona convivència i de la higiene, així com les que pretenguin entrar o romandre a l’establiment amb finalitats diferents a la pròpia de l’allotjament.

18.Incompatibilitat de la venda o lloguer de l’alberg mòbil, caravana o Mobile home amb la vigència del contracte Durant la vigència d’aquest contracte no es podrà transmetre la propietat ni la possessió de l’alberg mòbil, caravana o mòbil home sense el coneixement i l’aprovació per part de la direcció del càmping. L’incompliment d’aquesta norma serà motiu d’incompliment i rescissió del contracte, havent de procedir de forma immediata al desallotjament. La compra d’un mòdul o caravana entre particulars no inclou el dret d’ús de la parcel.la. El dret d’ús d’una parcel.la ha de ser sempre autoritzat pel càmping i és obligatori signar el contracte. La Direcció del càmping es reserva tots els drets d’assignar les parcel·les.

19.En el cas dels Mobile homes l’electricitat es pagarà segons el consum del comptador.

20.Per les bombones de 15kg o més de pressió, cal disposar del corresponent certificat del gas amb la revisió actualitzada.

21.La parcel·la ha d’estar neta i en bones condicions i tots els objectes han d’estar homologats pel càmping. En cas d’incompliment d’aquesta norma i, per conseqüència, l’estat de la caravana o Mobile home afecta a la salubritat de les instal·lacions, serà motiu de rescissió de contracte i expulsió del càmping. Tots els elements fixes o semi-fixes han d’estar homologats pel càmping.

22.Els gossos de raça perillosa o els seus encreuaments no estan permesos.

23.És necessari disposar, en tot moment, del carnet de vacunes totalment actualitzat i presentar-lo a recepció en el moment de la signatura del contracte.

24.Els campistes han de contractar una pòlissa d’assegurança amb cobertura de responsabilitat civil (cal adjuntar còpia) o bé adherir-se a l’assegurança col·lectiva del càmping.

25.El càmping no es fa responsable dels robatoris dins del recinte del càmping i pàrquing de l’entrada. No respondrà de danys que no li siguin directament imputables per fenòmens meteorològics o naturals per exemple resina dels arbres, pluges, vent, inundacions,…Tampoc si el vehicle del client pateix danys per xocar contra vorades, arbres, branques…

26.La Direcció del càmping es reserva el dret d’admissió i cancel·larà el contracte als campistes que pertorbin la pau, faltin a les normes elementals de convivència social i d’educació i, en general, no respectin els principis de la vida civilitzada tal com ho estableix el reglament oficial de règim interior de càmpings de la FNCE.

27.L’incompliment d’alguna aquestes normes és motiu d’expulsió immediata del càmping.

28.És obligatori respectar les normes d’ús de la piscina que es troba al mateix recinte de la piscina mentre aquesta estigui oberta.

29.En els casos que no estiguin establerts, la ubicació de les caravanes i Mobile homes no podran estar d’esquena als carrers principals per la seguretat dels usuaris en cas d’evacuació.

30.Responsabilitat del client: el client és responsable de totes les seves instal·lacions i béns pel que fa al compliment de les normatives aplicables en cada cas. Queda sota la responsabilitat del client disposar d’una assegurança complementària i per a riscs extraordinaris que pugui derivar tant del seu comportament com de tot allò relacionat amb les instal·lacions i béns de la seva propietat, les instal·lacions i béns que hagi col·locat en la unitat d’allotjament o els que hagi introduït en l’establiment de càmping. L’entrada en l’establiment de béns del client, de la resta d’usuaris inclosos en el contracte o de les seves visites no suposa en cap cas el dipòsit dels mateixos. En aquest sentit, el càmping no es responsabilitza de la seva pèrdua, deteriorament o dany.

31. La circulació de vehicles dins del càmping no superarà els 5 km/hora i quedarà prohibit circular amb qualsevol tipus de vehicle motoritzat de 24.00h. a 7.00h.

32. Queda prohibit circular en bicicleta pel recinte del càmping entre 22:00h i les 7:00h. Està prohibida la circulació de les bicicletes dins les zones esportives, la terrassa del bar-restaurant i la piscina.

33. Amb l’objecte de no molestar els seus veïns, les TV, ràdios, etc…han de tenir el volum que no superi els 60 dB (mesurats des de la parcel·la adjacent).

34. Les hores de silenci són de 00h a 08h i és essencial que siguin respectades.

35. Les fonts del càmping subministren aigua potable, així que són exclusivament per la recollida d’aigua. Per evidents motius d’higiene no es permet utilitzar les fonts per a cap tipus de neteja personal, rentar roba o estris de cuina… Tampoc s’hi pot abocar cap tipus de substància (wc químics, aigües residuals, restes de menjar…) Només els W.C. químics situats als blocs sanitaris estan destinats a aquesta finalitat. Totes les deixalles hauran de dipositar-se dins dels contenidors corresponents, situats a l’entrada del càmping.

36. Es prega als campistes que respectin l’entorn del càmping i no llencin deixalles. Si us plau, utilitzin les papereres.

37.Queda totalment prohibit encendre foc fora dels espais habilitats.

38.Hi ha càmeres de vigilància instal·lades al càmping per a la seva seguretat.

39.Està prohibit tenir més d’una connexió elèctrica.

40.Queda prohibit penjar res als arbres.

41.Es prega als campistes respectar plantes, arbres i jardins i no embrutar el càmping amb papers o residus.

42.El càmping tanca les seves portes entre els dies 15 de desembre i 15 de gener, ambdós dies inclosos, de cada any. Durant aquest període de temps no pot haver-hi cap client a les instal·lacions i tothom està obligat a marxar.

43.La Direcció del càmping es reserva el dret d’admissió i podrà expulsar amb l’ajuda de les forces de seguretat si fos necessari als campistes que pertorbin la pau, faltin a les normes elementals de convivència social i d’educació i, en general, no respectin els principis de la vida civilitzada tal com ho estableix el reglament oficial de règim interior de càmpings de la FNCE ja que és una propietat privada. Tampoc es permetrà l’entrada al càmping als deutors de l’empresa.

44.No està permès delimitar la parcel·la amb tanques de fusta. No es poden plantar plantes directament al terra, ni cobrir el terra exterior de la caravana/mòbil home/avancé de manera permanent amb cap tipus de material (gespa artificial, tela anti-herbes, grava, fusta,…) Tots els elements utilitzats per a aquesta finalitat han de poder ser retirats en cas de finalització de contracte.

45.L’horari de la zona de barbacoa es és fins les 22.30h i ha de quedar neta després de ser utilitzada.

46.Dins del recinte del càmping i a les parcel·les els gossos han d’anar degudament lligats sense cap excepció (tres avisos per incompliment pot ser motiu d’expulsió del càmping). Els gossos en cap cas poden accedir a la zona esportiva, al recinte de la piscina o a l’interior del bar-restaurant.

47.Els gossos de raça perillosa o els seus encreuaments no estan permesos.

48.Els gossos hauran de fer les necessitats a fora del càmping, en cas contrari, s’hauran de recollir.

49.La instal·lació de pèrgoles, carpes, porxos, tendals i derivats queda condicionada a l’autorització direcció del càmping, i hauran de ser fàcilment desmuntables.

50.Les caravanes no tenen permès deixar res endollat mentre s’està absent del càmping, en el cas de deixar la caravana endollada caldrà abonar la tarifa diària vigent.

51.Queden prohibides les estufes de llenya, barbacoes o qualsevol tipus d’objectes que generin foc. En el cas de haver-hi una inspecció de bombers la propietat del càmping no es fa responsable de les instal·lacions no autoritzades d’estufes i barbacoes. Les instal·lacions elèctriques hauran de ser amb materials homologats i no es podran fixar en arbres.