Avís legal

El lloc web i el domini www.campingllac.com corresponen al Càmping El Llac de Banyoles, S.L. (en endavant el Càmping), amb CIF B17024852 i domicili a Ctra. Circumval·lació de l’Estany s/n, Banyoles (CP 17820), adreça electrònica [email protected], inscrita al Registre Mercantil de Girona volum 455. 

(RTC) KG-000077

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen al Càmping o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El Càmping presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis. El Càmping autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a https://www.campingllac.com. El Càmping es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.campingllac.com   (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que el Càmping actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això el Càmping manifesta que les referències de les creacions, productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al Càmping fins a la contractació expressa d’una comanda.

El Càmping es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

El Càmping no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.